T.C.

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

ERGANİ MESLEK YÜKSEK OKULU

MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI

1.SINIF 1.YARIYIL

 

 

 

 

 

 

DERS KODU

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

 

MUH101

Genel Muhasebe

3

1

4

 

MUH103

Bilgisayara Giriş

1

1

2

 

MUH105

Genel İşletme

3

1

4

 

MUH107

Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri

1

1

2

 

MUH109

İktisada Giriş

2

0

2

 

MUH111

Matematik

2

1

3

 

MUH113

Genel Hukuk Bilgisi

2

0

2

 

MUH121

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi –I

2

0

2

 

MUH123

Türk Dili –I

2

0

2

 

MUH125

Yabancı Dil –I

4

0

4

 

MUH127

Beden Eğitimi –I*

0

1

0

 

MUH129

Güzel Sanatlar I –I*

0

1

0

 

 

Toplam:

22

5

27

 

 

 

 

 

 

 

* Bu derslerden sadece biri isteğe bağlı seçilecektir.

 

 

1.SINIF 1.YARIYIL :

MUH 101 GENEL MUHASEBE : Temel Kavramlar ve Muhasebe Sistemi, Bilanço hesapları,Gelir Tablosu Hesapları

MUH 103 BİLGİSAYARA GİRİŞ : Bilgisayarın Tarihi Gelişimi ve Temel Kavramlar, Bilgisayarın Yapısı ve İşleyişi, Bilgisayar İşletim Sistemi

MUH 105 GENEL İŞLETME : İşletmenin Temel Kavramları, Amaçları ve Çevre ile İlişkileri, İşletmelerin Sınıflandırılması, İşletmelerin Kuruluş Çalışmaları, Büyüklüğü ve Kapasitesi, İşletme Fonksiyonları

MUH 107 BÜRO YÖNETİMİ VE İLETİŞİM TEKNİKLERİ : Yönetim ve Büro Yönetimi Kavramları, Büro Yönetiminin Fonksiyonları, Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri, İletişim Kavramının Tanımı ve Anlamı, Örgütsel İletişimin Anlamı ve İşlevi

MUH 109 İKTİSADA GİRİŞ : Ekonomi İle İlgili Temel Kavramlar ve Ekonomik Sistemler, Fiyat Teorisi ve Fiyat Oluşumu, Tüketim ve Üretim Teorileri, Piyasa Çeşitleri ve Firma Dengesi Analizleri, Faktör Fiyatları ve Genel Denge.

MUH 111 MATEMATİK : Sayılar, Cebir, Denklemler ve Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Logaritma, Lineer Denklem Sistemleri ve Matrisler, Türev, İntegral

MUH 113 GENEL HUKUK BİLGİSİ : Hukuk Sistemleri, Türk Hukuk Sistemi, Hukukun Dalları ve Kaynakları, Türk Yargı Sistemi, Yargı Kuruluşları ve Dava Türleri, Hukukî Olaylar, İlişkiler ve İşlemler, Kişilik Kavramı, Kişilerin Sınıflandırılması ve Ehliyetleri, Miras Kavramı ve Kanuni Mirasçılar, Mülkiyet Hakkı, Konusu, Kapsamı ve Türleri, Borç Kavramı ve Sözleşme Türleri, Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Mevzuatı

MUH 121 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 1 : Temel Kavramlar, Türk İnkılâbı Öncesinde Osmanlı Devletinin Yaptığı Islahatlar, Türk İnkılâplarının Hazırlık Dönemi, Türk İstiklâl Savaşı

MUH 123 TÜRK DİLİ 1: Dil, Diller ve Türk Dili,. Dil Bilgisi, Sözcük ve Cümle, Kelime Türleri Anlatımın Öğeleri ve Anlatım Türleri, Düzgün ve Etkili Konuşmanın Temel İlkeleri

MUH 125 İNGİLİZCE 1 : Konuşma, Dinleme-Anlama, Yazma, Okuma-Anlama

1.SINIF 2.YARIYIL

 

 

 

 

 

 

DERS KODU

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

 

MUH102

Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri

3

1

4

 

MUH104

Bilgisayar Büro Programları

3

1

4

 

MUH106

İşletme Becerileri Grup Çalışması

1

1

2

 

MUH108

Makro İktisat

2

0

2

 

MUH110

Ticari Matematik

1

1

2

 

MUH112

Ticaret Hukuku Bilgisi

2

0

2

 

MUH114

İstatistik

1

1

2

 

MUH122

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi –II

2

0

2

 

MUH124

Türk Dili –II

2

0

2

 

MUH126

Yabancı Dil –II

4

0

4

 

MUH128

Beden Eğitimi –II*

0

1

0

 

MUH130

Güzel Sanatlar –II*

0

1

0

 

 

Toplam:

21

5

26

 

 

 

 

 

 

 

*Bu derslerden sadece biri isteğe bağlı seçilecektir.
Endüstriye Dayalı Öğrenim (Staj) 6 Hafta.
Not: Ders Kredileri: 1 Saat uygulama 1 kredi, 2 saat uygulama 1 kredi, 3-4 saat uygulama 2 kredi olarak hesaplanmıştır.

 

 

2.SINIF 2.YARIYIL :

MUH 102 DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ : Envanter İşlemleri İle İlgili Temel Kavramlar, Muhasebe Dışı ve Muhasebe İçi Envanter Çalışmaları (Bilanço ve Gelir Tablosu Hesapları), Finansal (Malî) Tabloların Düzenlenmesi.

MUH 104 BİLGİSAYAR BÜRO PROGRAMLARI : Kelime İşlem Programı, Çalışma Tablosu Hazırlama, Internet ve Elektronik Posta.

MUH 106 İŞLETME BECERİLERİ GRUP ÇALIŞMASI : İşletme Yönetiminde Sorun Çözme, İletişim, İnsan İlişkileri ve Grup Çalışması, Kendini Geliştirme ve Kendi Kendini Yönetme.

MUH 108 MAKRO İKTİSAT : Millî Gelir ve İstihdam, Para ve Para Politikaları, Dış Ticaret, Ekonomik Büyüme, Ekonomik Dalgalanma ve Gelir Dağılımı.

MUH 110 TİCARİ MATEMATİK : Yüzde Hesapları, Alış, Maliyet, Satış ve Kâr Hesapları, Oranlı Bölme ve Şirketlerle İlgili Hesaplamalar, Karışım, Bileşim ve Alaşım Problemleri, Faiz Hesapları, İskonto.

MUH 112 TİCARET HUKUKU BİLGİSİ : Ticarî İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku.

MUH 114 İSTATİSTİK : Temel Kavramlar, Verilerin Toplanması, Düzenlenmesi ve Sunulması, Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri, İndeksler, Olasılık Kuramı ve Tesadüfi Değişkenler, Regresyon, Trend ve Korelasyon .

MUH 122 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II : Atatürk Dönemi İnkılâpları, Türkiye Cumhuriyeti’nin Atatürk Dönemindeki Dış Siyaseti, Atatürk İlkeleri.

MUH 124 TÜRK DİLİ II : Yazılı ve Sözlü Anlatım Türleri, Noktalama ve Yazım Kuralları, Anlatım Bozuklukları.

MUH 126 İNGİLİZCE II : Konuşma, Dinleme-Anlama, Yazma, Okuma-Anlama

 

2.SINIF 1.YARIYIL

 

 

 

 

 

 

DERS KODU

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

 

MUH201

Bilgisayarlı Muhasebe –I

3

1

4

 

MUH203

Vergi Hukuku

3

1

4

 

MUH205

Maliyet Muhasebesi

3

1

4

 

MUH207

Şirketler Muhasebesi

2

1

3

 

MUH209

Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi

1

1

2

 

MUH211

Yönlendirilmiş Çalışma -I

2

1

3

 

 

Toplam:

14

6

20

 

Seçmeli Dersler (*)

 

 

 

 

MUH213

Mesleki Yabancı Dil -I

2

2

3

 

MUH215

Finansal Yönetim

3

1

4

 

MUH217

Muhasebe Sistemleri ve Organizasyonu

1

1

2

 

MUH219

Kooperatif Muhasebesi

1

1

2

 

MUH221

Borçlar Hukuku

2

0

2

 

MUH223

Kamu Maliyesi

2

0

2

 

MUH225

İnşaat Muhasebesi

1

1

2

 

 

Toplam:

11

6

17

 

*Bu derslerden toplam 8 saat seçilecektir.

 

 

 

 

2.SINIF 1.YARIYIL :

MUH 201 BİLGİSAYARLI MUHASEBE I : Temel Kavramlar ve Muhasebe Sistemi, Bilanço ve Gelir Tablosu , Paket Program Kullanımı.

MUH 203 VERGİ HUKUKU : Vergi Hukukunun Temel İlkeleri, Vergiye İlişkin Temel Kavramlar ve Vergilendirme İşlemleri, Vergi İdaresi ve Görevleri, Vergi Suç ve Cezaları, Vergi Uyuşmazlıklarının Çözüm Yolları.

MUH 205 MALİYET MUHASEBESİ : Maliyet Muhasebesi İle İlgili Temel Kavramlar ve Maliyetlerin Sınıflandırılması, Maliyet Unsurları , Maliyet Yerleri ve Maliyet Dağıtım Yöntemleri, Maliyet Hesaplama Sistemleri.

MUH 207 ŞİRKETLER MUHASEBESİ : Şirket Kavramı, Türleri ve Şahıs Şirketleri, Şahıs Şirketlerinin Özellikleri ve Muhasebe Kayıtları , Sermaye Şirketleri, Kooperatifler ve Muhasebe Kayıtları.

MUH 209 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ : Dış Ticaret, Gümrük, Döviz Piyasası ve Kambiyo Rejimleri ile İlgili Kavramlar, Dış Ticaret Teorileri, Dış Ticaret İşlemlerinde Kullanılan Belgeler, Dış Ticarette Ödeme Şekilleri, Gümrükleme, Kambiyo Mevzuatı.

MUH 211 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA I : Plân, Hazırlık ve Yazım, Anlatım.

MUH 215 FİNANSAL YÖNETİM : Finansmanla İlgili Temel Kavramlar ve Finansal Analiz Araçları (Oranlar), İşletme Sermayesi Yönetimi, Yatırım (Sermaye) Bütçelemesi ve Yatırım Kararları, Kaynak Maliyeti.

MUH 221 BORÇLAR HUKUKU : Borçlar Hukukunun Konusu ve Kaynakları, Borç ve Sorumluluk Kavramı, Borçların Doğumu, Borçların Hükümleri, Borçların Özel Durumları, Borçların Sona Ermesi.

MUH 225 İNŞAAT MUHASEBESİ : İnşaat Taahhüt ve Onarım İşleriyle İlgili Temel Kavramlar, İnşaat İşlerinde Tekdüzen Muhasebe Sistemi, İnşaat İşlerinde Muhasebe ve Vergi Uygulamaları.

2.SINIF 2.YARIYIL

 

 

 

 

 

 

DERS KODU

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

 

MUH202

Bilgisayarlı Muhasebe –II

3

1

4

 

MUH204

Türk Vergi Sistemi

3

1

4

 

MUH206

Muhasebe Denetimi

2

1

3

 

MUH208

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

1

1

2

 

MUH210

Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi

2

1

3

 

MUH212

Yönlendirilmiş Çalışma –II

12

6

18

 

 

Toplam:

 

 

 

 

Seçmeli Dersler (*)

 

 

 

 

MUH214

Mesleki Yabancı Dil -II

2

2

3

 

MUH216

Mali Tablolar Analizi

3

1

4

 

MUH218

Banka Muhasebesi

2

1

3

 

MUH220

Masa Üstü Yayıncılık

3

1

4

 

MUH222

Enflasyon Muhasebesi

1

1

2

 

MUH224

Konaklama Muhasebesi

1

1

2

 

 

 

 

 

 

 

*Bu derslerden toplam 8 saat seçilecektir.
Endüstriye Dayalı Öğrenim (Staj) 6 Hafta

 

 

 

 

 

 

 

 

2.SINIF 2.YARIYIL :

MUH 202 BİLGİSAYARLI MUHASEBE II : İşletme Hesabı Esasının Paket Programda Uygulanması , İşçi Takip ve Sigorta İşlemleri, Kart İşlemleri.

MUH 204 TÜRK VERGİ SİSTEMİ : Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Emlâk Vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Katma Değer Vergisi.

MUH 206 MUHASEBE DENETİMİ : Temel Kavramlar ve Tarihi Gelişim, Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları, Denetim Raporu, Süreci ve Planlaması, Denetim Kanıtları ve Teknikleri, Çalışma Kağıtları, İç Kontrol Sistemi, Varlık ve Kaynak Hesaplarının Denetimi, Sonuç Hesapları ve Mali Tabloların Denetimi.

MUH 208 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU : İş Hukukunun Tarihsel Gelişimi, Kavramları, Kaynakları ve Uygulama Alanı, Bireysel İş Hukuku, Toplu İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku ve Türk Sosyal Güvenlik Sistemi Uygulaması.

MUH 210 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ : Türk Dış Ticaret Rejimi ve Kambiyo Mevzuatı, Dış Ticaret İşlemlerinde Hesap Plânı, Döviz, Menkul Kıymet ve Avans İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi, İthalât ve İhracat İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi .

MUH 212 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA II : Plân, Hazırlık ve Yazım, Anlatım.

MUH 216 MALİ TABLOLAR ANALİZİ : Malî Analizin Tanımı, Kapsamı ve Çeşitleri, Malî Tabloların Çeşitleri ve Düzenlenmesi, Malî Analiz Teknikleri.

MUH 222 ENFLASYON MUHASEBESİ : Enflâsyonun Muhasebe Üzerindeki Etkileri, Enflâsyon Muhasebesine Yönelik Muhasebe Standartları ve SPK Tebliği, Enflâsyon Muhasebesi Uygulaması ve Ülkemizdeki Enflâsyon Muhasebesi ile İlgili Uygulama Örnekleri.

MUH 224 KONAKLAMA MUHASEBESİ : Konaklama İşletmeleri Organizasyonu ve Muhasebe İşlemleri, Konaklama İşletmelerinde Resepsiyon –Muhasebe, Konaklama İşletmelerinde Yiyecek-İçecek Bölümü-Muhasebe, Konaklama İşletmelerinde İşçilik ve Ücretler, Oda ve Yemek Maliyetinin ve Satış Fiyatının Tespiti.